Seznámení s provozem a stručným řádem školní družiny

 

Ø  provoz školní družiny

ranní družina

6:30 – 7:40

odpolední družina

11:40 – 17:00

 

Ø  Plné znění „Vnitřního řádu školní družiny“ je dostupné na webových stránkách školy (www.zsceladna.cz), v kanceláři ředitelky školy nebo u vychovatelek ŠD.

Ø Žáky I. II. a III. ročníku si vyzvedává vychovatelka po ukončení vyučování ve třídě, starší žáci docházejí do ŠD sami bez doprovodu. Pokud žák nedorazí do 30 minut bez omluvy, budou zákonní zástupci telefonicky informováni o nepřítomnosti žáka v ŠD. Po opakovaných neomluvených absencích může být žák z družiny vyloučen.

Ø  Žáci ŠD zpravidla odcházejí na oběd 15 minut po ukončení vyučování.

Ø  Všichni žáci jsou na začátku školního roku seznámi s Vnitřním řádem ŠD, jsou poučeni o bezpečnosti a chování  během pobytu v ŠD.

Ø  Žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelky v zájmu své osobní bezpečnosti a k přítomným žákům se musí chovat slušně a ohleduplně. Jsou povinni nahlásit vychovatelce případný úraz či ztrátu svých osobních věcí neprodleně ihned po jeho zjištění.

Ø  Žákům není povoleno opouštět prostory či místo, kde aktuálně probíhá program ŠD bez vědomí vychovatelky.

Ø  Pro pobyt v ŠD je nutné náhradní oblečení ( pobyt na hřišti, v tělocvičně, na vycházkách, výtvarná činnost apod.) – oblečení pro zimní období je možno si uložit v prostorách k tomu určených (šatny apod.). Oblečení a věci do ŠD, prosím, podepište. Pokud dítě náhradní oblečení nemá, jde v tom v čem přišlo do školy.

Ø  Cenné věci a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost všech přítomných do ŠD nepatří.

Ø  Uvolňování dětí ze ŠD bez doprovodu ( mimo dobu odchodu uvedenou na přihlášce) je možno jen na základě písemné omluvenky. Prostřednictvím telefonického rozhovoru ani SMS zprávy uvolnit žáka ze ŠD nelze !!!

Ø  Uvolňování žáků na kroužky je možné jen na základě písemného oznámení zákonných zástupců vychovatelce ŠD (zapsat do přihlášky či jiné písemné sdělení).

Ø  Sportovní činnost probíhá v době 13.30 – 15.30 hod.( nejsme k zastižení na telefonu)

Ø  Při vyzvedávání dítěte ze ŠD využívejte videotelefon ve vestibulu školy, popř. pomoc osoby konající dohled. Do budovy školy nevstupujte a řiďte se pokyny odpovědné osoby.

Ø  Pitný režim během pobytu v ŠD je zajištěn.

 

 

telefonní čísla ŠD :

ved. vychovatelka M. Marková : 774 300 846   vychovatelka R. Křesálková : 558 438 465

Výsledek obrázku pro mouse vectoremail : markova@zsceladna.cz                                                                                   email : kresalkova@zsceladna.cz

Související obrázek 


- používání telefonu ŠD pro osobní potřeby žáků není povoleno

- během práce s žáky nebudeme dostupní na telefonu

 

                                  

 

Ø  Poplatek za ŠD :

tarif A

250,-/ měsíc    (celodenní provoz)    

tarif B nebo C

100,-/ měsíc  (jen ranní družina nebo max. 1,5 hod. denně)

 

Prosíme o úhradu poplatku na účet školy

a to ve dvou splátkách : září – prosinec a leden - červen

 ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte + SD

 číslo účtu ZŠ Čeladná : 181 418 130/0300 VS 3143

 

I. splátka ( září – prosinec)     tarif A             ..................... 1 000,-

nutno uhradit do konce září            tarif B nebo C............ 400,-

                                    

                                              

II. splátka ( leden – červen)   tarif A......................1 500,-

Nutno uhradit do konce ledna        tarif B nebo C........... 600,-                                      

                                                                                 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – příspěvek na vzdělávání žáka ve školní družině

Ø  Zákonný zástupce je v přihlášce do ŠD povinen uvést rozsah docházky žáka do ŠD. Dle uvedených údajů bude stanoven vybraný tarif.

Ø  Změnu docházky = » vybraného tarifu je nutno oznámit písemně.

Ø  Při sníženém tarifu hodiny pobytu žáka v ŠD nelze sčítat.

Ø  Stane-li se, že žák který má uhrazen « snížený tarif », překročí stanovenou dobu pobytu, uhradí zákonný zástupce paušální částku 30,-/den.

Ø  Částky jsou uvedeny za pobyt jednoho žáka v ŠD.

 

 

rozdělení žáků do jednotlivých oddělení ŠD

ŠD Myšky

žáci II.tř.

Lic. R. Křesálková

přízemí (č. 120)

ŠD Štěňata

žáci I. tř.

M. Marková

přízemí (č. 102)

ŠD Koťata

žáci IV. tř.

P. Jurečková

přízemí (č. 116)

ŠD Tygři

žáci III. tř.

Mgr. V. Šupolová

I. patro  (č. 120)

 žáci V. A + V. B budou rozmístěni do oddělení družiny dle naplnění kapacity ŠD
 po zápisu do ŠD.