Školní úraz je nepříjemná událost jak pro žáka a jeho rodinu, tak i pro nás - zaměstnance školy. Snad vám následující řádky pomohou při řešení otázek kolem úrazu vašeho dítěte.

Jde pouze o zjednodušený návod, jak postupovat v případě běžného školního úrazu.
Podrobné informace o problematice školních úrazů naleznete na stránkách České školní inspekce.

Definice školního úrazu

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou.
Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. (viz. Školní řád)

Situace těsně po úrazu

V případě úrazu žáka bude zákonný zástupce neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím ŽK.
Je-li to možné úraz bude ošetřen zdravotníkem školy.

Avšak pokud vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení.O vzniklé situaci informuje zákonného zástupce žáka.

Odškodnění úrazu

Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní formulář, který si stáhne z webových stránek (sekce Pro rodiče>>Formuláře ke stažení) a vyplněný jej odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.
V průběhu několika dní obdrží Záznam o úrazu a průvodní dopis o tom, jak bude v jeho případě postupováno a jaké dokumenty je třeba dodat (nelze dopředu určit, jakým způsobem bude likvidátor škodní události postupovat).

Pokud je úraz způsoben jinou osobou, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na finančním plnění pojistné události.V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte: 558 684 003 nebo kapsa@zsceladna.cz.