Ve školním roce 2015/16 u nás byly pracovnice Krajské hygienické stanice, které mapovaly situaci týkající se pedikulózy. Bližší informace a výsledky ohledání naleznete v přiloženém dopise.


Parazitární přenosné onemocnění = pedikulóza

Prosíme všechny zákonné zástupce žáků ZŠ Čeladná o spolupráci, důslednost a zodpovědnost při řešení tohoto nepříjemného problému.

Vážení rodiče,

je nutné, abyste svým dětem prohlíželi vlasy. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního pobytu, ať už letního či zimního apod., nebo z míst, kde dochází k většímu srocování lidí.

Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Jedná se jednu z další povinnosti zákonných zástupců podle ust. § 22 odst. 3) školského zákona se týkají informací o zdravotní způsobilosti žáka a jeho zdravotních obtížích.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu tj. odvšivení dítěte.

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu nesmíme zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu.

Proto na Vás opakovaně apelujeme, abyste při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí / diskrétně- anonymita zachována/. Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. Zároveň Vás upozorňujeme, abyste dítě s výskytem dospělých živých vší neposílali do dětského kolektivu.

V rámci školního prostředí bohužel nejsou výjimečné situace, kdy rodiče pošlou své dítě do školy i přes jeho zdravotní indispozici, což je nežádoucí nejen pro samotné dítě /žáka/ ale i pro ostatní kolektiv. Ve vztahu k ostatním žákům škola danou situaci řeší též s ohledem na zmíněnou povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu při vzdělávání, v jejímž rámci přijímá i taková opatření, která předcházejí šíření onemocnění mezi žáky.

Podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. jsou školy a školská zařízení povinny oddělit dítě nebo žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Přijde-li tedy do školy žák, který jeví známky akutního onemocnění (například výskyt vší, průjem, vysoká teplota apod., ), škola jej oddělí od ostatních žáků a o situaci neprodleně informovat jeho zákonné zástupce. Zákonný zástupce by měl žáka ze školského vzdělávání po upozornění Školy své dítě bezodkladně vyzvednout.

Škola nemá povinnost odvážet nemocného žáka domů k rodičům. Péče o dítě a jeho zdraví přísluší rodičům a rodič je povinen dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., v rámci své rodičovské odpovědnost povinen pečovat o své péči o dítě, o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, včetně zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Proto je rodič povinen si nemocné dítě ze školy vyzvednout a odvézt domů, popř. k lékaři/záleží na rozhodnutí rodiče/.

Argument rodiče, že jej zaměstnavatel neuvolní ze zaměstnání je neakceptovatelný, neboť dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v přímé souvislosti s NV č. 590/2006 Sb., člověk, který je zaměstnán, má právo dle čl. 8 NV. č 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na „Doprovod - pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou platu nebo mzdy /platí pro státní i soukromý sektor/- zde je povinnost zaměstnance informovat svého zaměstnavatele o důvodech odchodu z pracoviště.

V případě, že rodič odmítne dítě ze školy odvézt, nebo nezajistí jeho převoz domů tak Škola tuto službu zajistí na úkor zák. zástupce a náklady spojené s převozem bude rodičům účtován. /např. taxislužba/. S ohledem na závažnost situace však bude uvědomen také orgán sociálně-právní ochrany dětí pro podezření, že rodič si neplní svoji zák. povinnost dle předem uvedeného občan. zákona, v opakovaných případech porušení právních povinností bude dán podnět orgánům činným v tr. řízení pro podezření porušení ust. § 201 odst. 3 písm. d) tr. zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákona ve znění pozdějších předpisů.

Omlouváme se, že jsme tak striktní, ale jelikož se neustále opakují případy výskytu vší u žáků naší školy jsme jako Škola povinni dle ust. § 29 škol. zákona chránit všechny děti nejen zodpovědných, ale i nezodpovědných rodičů a děkujeme za dodržování a respektování pokynů Školy.

Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy


Příloha 1

Doporučení pro rodiče

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Odvšivovací přípravky je možno aplikovat pouze při zjištěném výskytu živých vší. Preventivní aplikace jakýchkoliv přípravků proti vším nemá smysl, protože po umytí vlasů účinek všech odvšivovacích přípravků mizí. Opakovaná preventivní aplikace odvšivovacích přípravků představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského organizmu.

Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší se má provádět od kořínků vlasů alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy. Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje jedinou možnost účinné prevence před šířením vší. Opakovaným důkladným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň každý třetí den) lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je další osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po aplikaci jakéhokoliv přípravku proti vším dle návodu nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařazovat ho do dětského kolektivu.

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.

V případě nastoupení žáka zpět do školy, prosím rodiče o vyplnění níže uvedeného čestného prohlášení – děkujeme.

Čestné prohlášení zákonného zástupce