Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, když poskytujeme výchovu a vzdělávání v souladu se zákony ČR, poskytujeme služby v rámci naší doplňkové činnosti, používáme Vaše osobní údaje nebo když navštívíte naši webovou stránku.

Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování Vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči Vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu Vašich osobních údajů a souvisejících práv považujeme za jednu z našich priorit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uchazečů o zaměstnání, uchazečů o vzdělávání, dětí/žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců, dodavatelů, uživatelů našich webových stránek a dalších osob, které spolupracují s naší organizací.

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, uvádíme, že organizací odpovědnou za nakládání s Vašimi osobními údaji (dále jen „Správce) je:

Kontaktní údaje pověřence osobních údajů jsou:

Jsme oprávněni provádět průběžné úpravy těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce a také v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.


Základní pojmy


Právní základy zpracování Vašich osobních údajů

Plnění právní povinnosti (ze zákona)

Některé osobní údaje o Vás zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Jedná se zejména o vedení povinné dokumentace a údajů v ní jako je např. školní matrika, údaje vyžadované od jiných orgánů veřejné moci apod. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat a nepotřebujeme k tomu Váš souhlas, ani nám to nemůžete zakázat. Kterých údajů se takové zpracování týká, je níže dále vysvětleno.

Udělení souhlasu

Za určitých okolností jsme povinni získat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Potvrzení souhlasu je „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to znamená:

Takovými případy zpracování osobních údajů na základě souhlasu bývá zejména zpracování bankovního účtu strávníka, pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů pro případ propagace a prezentace Správce apod.

Oprávněné zájmy

Jedná se o případ, kdy Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to "nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů." Tyto případy zahrnují např. pořizování kamerového záznamu pro oprávněný zájem v podobě ochrany zdraví a majetku nebo vyžadování výpisu z rejstříku trestů THP zaměstnanců zejména pro ochranu zdraví a života dětí/žáků.

Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jedná se např. o zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zájemcem o pronájem, o stravování, pracovněprávní vztah apod.

Ochrana životně důležitých zájmů

Pokud by se stala nehoda, havárie nebo jiná situace, u které může být ohroženo Vaše zdraví nebo jiný životně důležitý zájem, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

Zpracování osobních údajů v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky také citlivých osobních údajů může být z našeho pohledu někdy nezbytné v souvislosti s uplatněním nebo obhajobou našich právních nároků. Legislativa nám to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“. K takové situaci může dojít, například pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.


Jaké údaje zpracováváme

Údaje o uchazečích o zaměstnání

Považujeme za přiměřené, že pokud se ucházíte o zaměstnání nebo jste zveřejnili svůj profesní životopis na pracovním portálu nebo profesní kontaktní stránce, nebude Vám vadit, když shromáždíme a použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší pracovní příležitost podle Vašich požadavků. Ptáme se jen na informace, které opravdu potřebujeme, jako je:

Záleží na Vás, jaké osobní údaje nám poskytnete při osobním setkání nebo v životopisu. Tyto osobní údaje zpracováváme v našem oprávněném zájmu.

Údaje o zaměstnancích

Informace o Vás shromažďujeme hlavně z právní povinnosti vyplývající z právních předpisů ČR:

Údaje o uchazečích o vzdělání

Údaje, které zpracováváme o uchazečích, na základě zákona (dle § 34 nebo 36 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon), jsou:

Údaje o žácích

O žácích, kteří navštěvují naši školu, potřebujeme shromažďovat určité informace, abychom jim mohli poskytovat výchovu a vzdělávání dle školského zákona. Dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, o nich zpracováváme následující údaje:

Údaje o zákonných zástupcích ,žáků

Tyto údaje o Vás zpracováváme z právní povinnosti, kterou nám ukládá § 28 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, pro zajištění hladkého a bezpečného zajištění průběhu plnění školní docházky, zejména pro lepší informovanost.

Údaje o strávnících

V případě, že žák naší školy využívá služeb školního stravování, jsme o nich povinni na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, zpracovávat následující informace:

Pokud využíváte služeb školního stravování a jste zaměstnanec nebo třetí osoba, zpracováváme o Vás osobní údaje potřebné pro uzavření a splnění smlouvy o stravování.

V případě využívání bankovního účtu pro účely plateb za stravování budeme číslo Vašeho účtu zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu.

Údaje o dodavatelích

Abychom zajistili hladký průběh spolupráce, potřebujeme vědět několik věcí také o našich dodavatelích. Patří mezi ně kontaktní údaje důležitých osob ve Vaší organizaci, se kterými budeme komunikovat. Jedná se o jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Tyto údaje zpracováváme v oprávněném zájmu. Potřebujeme také další informace, jako je Vaše bankovní spojení, abychom Vám mohli posílat platby za služby, které nám poskytujete (pokud jsou součástí smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli). Takové informace pak zpracováváme, protože jsou nezbytné pro splnění smlouvy.

Další osoby, které může Správce kontaktovat

Pokud Vás uchazeč o zaměstnání uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást našich postupů zajištění kvality, které jako organizace považujeme za nezbytné a jako náš oprávněný zájem při zaměstnávání pracovníků.

Pokud Vás zaměstnanec nebo dítě/žák označí za nouzový kontakt a poskytne nám Vaše kontaktní údaje, budeme Vás kontaktovat v případě úrazu nebo nehody. Jistě se shodneme, že jde o klíčový prvek, který v plném rozsahu odpovídá našim oprávněným zájmům.

Pokud Vás zákonný zástupce dítěte zmocnil k vyzvedávání dítěte/žáka ze školy, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu:

Tyto osobní údaje využíváme pro prověření totožnosti vyzvedávající osoby a zpracováváme je v oprávněném zájmu dítěte a jeho zákonného zástupce.

Uživatelé webových stránek

O uživatelích webové stránky údaje neshromažďujeme. Webová aplikace IS Bakaláři udržuje údaje o přihlášeních a tyto údaje jsou přístupné pouze oprávněnému uživateli. Veškerá komunikace probíhá šifrovaným spojením s protokolem HTTPS.

Návštěvník

Jakákoliv osoba, která vstoupí do vnitřních nebo i vnějších prostor školy musí počítat s tím, že bude natáčena naším kamerovým systémem. Kamerový systém provozujeme v souladu se zákonem a natáčením prostor školy sledujeme náš oprávněný zájem v ochraně majetku, a zejména zdraví dětí a žáků. Jistě se shodneme, že když nenatáčíme prostory, kde může dojít k narušení soukromí, je náš zájem dostatečně odůvodněný.


Komu poskytujeme osobní údaje?

Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky můžeme Vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

Jak chráníme osobní údaje?

Na ochraně Vašich údajů nám záleží. Zavázali jsme se proto přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady vhodných technických a organizačních řešení. Tato opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů, jsou obsažena jak ve směrnici o zpracování osobních údajů, tak v záznamech o činnostech zpracování osobních údajů. Tyto dokumenty jsou však neveřejné právě z důvodu zvýšení ochrany a zabezpečení osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme jako součást dokumentů v souladu s platnou legislativou. Zejména se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a se spisovým a archivačním řádem školy.


Jak získáte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, jak je můžete změnit, jak můžete odvolat svůj souhlas s jejich použitím a jaká máte práva?

Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s Vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže.

K osobním údajům, které jste nám už poskytli, se váží různá práva. Veškeré Vaše žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a za všech okolností v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s Vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.

Právo na vznášení námitek

Pokud Vaše údaje používáme, protože to považujeme za nezbytné k zajištění:

a Vy s tímto použitím údajů nesouhlasíte, máte právo vznést proti němu námitku. Na Váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit a toto prodloužení Vám bude vždy zdůvodněno).

Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech, pro určité účely (např. za účelem prezentace fotografie na webových stránkách Správce) můžete kdykoli odvolat a my ukončíme konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování Vašich údajů za daným účelem existuje alternativní důvod (např. když se z dobrovolného údaje stane změnou zákona údaj povinný), což je okolnost, o které Vás budeme informovat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Požadavky na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo požádat nás kdykoli o informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme. Zároveň po nás můžete požadovat, abychom Vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme vyhovět, případně Vás požádat o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o Vašem požadavku a v souladu se zákonem tento Váš požadavek zamítnout, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění. Případný přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech Vaši žádost i zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme naše důvody.

Právo na výmaz

Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:

Pokud vyhovíme platné žádosti o výmaz údajů, přijmeme přiměřená a proveditelná opatření k vymazání příslušných údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě Vaše údaje rovnou převedeme nebo Vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme Vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud nevyjádříte svůj souhlas nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezené zpracování Vašich osobních údajů, patří:

Pokud jsme za uvedených okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování vašich osobních údajů Vás samozřejmě budeme informovat.

Právo na opravu

Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností Vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o Vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby Vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se domnívat, že vyhovění Vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme Vám důvody takového rozhodnutí.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže:


Jak se s námi můžete spojit

Abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit, nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás.

Můžete nám napsat na následující adresu: Kontaktní údaje pověřence osobních údajů jsou: Jak můžete kontaktovat místní dozorový úřad